S radosťou /S rodinou /S pokorou

                                  Mesačné školné v Prešove

MINI KIDS (MŠ 3-6 rokov) 

2 x 45 min týždenne

14€

TANEČNÝ ODBOR (ZŠ 6 rokov a viac)

Minimálne 2 x 70 min týždenne

18€

HUDOBNO-DRAMATICKÝ ODBOR 

Podľa učebných plánov

16€

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR

Podľa učebných plánov 

16€

ODBOR AUDIOVIZUÁLNEJ A MULTIMEDIÁLNEJ TVORBY

Podľa učebných plánov

16€

MODERNÁ GYMNASTIKA 

Tréningy podľa vekových kategórií

14€ a 18€

TANEC pre dospelých (rodičov)

Platí sa formou jednorazového poplatku, alebo kúpou zvýhodnenej permanentky (10 tréningov). Rodičia deti, ktoré navštevujú GRIMMY majú výhodnejšie poplatky.

32€

Zápisné:

Jednorázové zápisné pri prvom zápise do GRIMMY. Pri plynulom pokračovaní sa ďalšie roky zápisný poplatok neplatí. V prípade prerušenie minimálne na rok sa obnovuje zápis aj zápisný poplatok.

5€

                            Do 15.9.2018 je možné si u nás uplatniť viacero VÝHODNÝCH ZLIAV na ŠKOLNOM (napr. Vzdelávací                                  poukaz, polročná platba...). Všetky tieto platby platia len v prípade, že našej škole odovzdáte Čestné                                  prehlásenie, inak sa školné zvyšuje. Pri štúdiu viacerých odborov v Súkromnej ZUŠ GRIMMY, každý                                    ďalší odbor ma ZVÝHODNENÉ školné. V Literárno-dramatickom, Hudobnom a Audiovizuálnom a                                        multimediálnom odbore je možné u nás študovať aj vo veku nad 15 rokov za zvýšené školné, kedže                                    nad 15 rokov nedostávame na žiaka dotácie zo štátu. Tanečný odbor bez zmien aj nad 15 rokov, kedže                               má u nás početné zastúpenie. Bližšie info na recepcii pri zápise.

                                    

                                      Údaje k úhrade školného

                            Číslo účtu:  SK46 0900 0000 0005 0091 6293 (SLSP)

                            Poznámka:  Meno žiaka

                            Školné môžete uhradiť aj v hotovosti na recepcií v GRIMMY, Tkáčska 3, Prešov