S radosťou /S rodinou /S pokorou

   Mesačné poplatky v Prešove a v pobočkách

šk.r. 2021/2022 

      

  Časť členského poplatku ostáva v Tanečnom klube GRIMMY o.z., ktorý je súťažný športový klub a časť v Súkromnej    ZUŠ GRIMMY (6-15 r. žiaci). Neplatia sa už žiadne rodičovské príspevky a poplatky na réžiu (napr. hygienické potreby...)

TANEC (MŠ, ZŠ, SŠ)                       12-22 € /mesačne  

     

Konečná výška poplatku sa určuje podľa počtu tréningov a skupinky v ktorej je tanečník zaradený a po odrátaní všetkých zliav. Výška poplatku po uplatnení zliav môže byť výrazne nižšia.

Jednorázové zápisné je 5€ pri prvom zápise do GRIMMY. Pri plynulom pokračovaní sa ďalšie roky zápisný poplatok neplatí. V prípade prerušenia minimálne na rok sa obnovuje zápis aj zápisný poplatok.

                     Oslobodenie od mesačného poplatku, alebo zníženie poplatku (sociálne prípady) je možné iba po                       predložení písomnej žiadosti rodiča a schválení riaditeľom, alebo zriaďovateľkou školy.    

                      

                            Do 15.9.2021 je možné si u nás uplatniť viacero VÝHODNÝCH ZLIAV na POPLATKOCH                             (napr. Vzdelávací poukaz 2€/mesačne, polročná platba 2€/mesačne, vernostná zľava 4€/mesačne...)

                                     V prípade, že neodovzdáte našej SZUŠ GRIMMY Prešov "Čestné vyhlásenie" ,                                       členský poplatok sa môže zvýšiť o 10 € mesačne

                                          

Údaje k úhrade poplatkov

                            Názov účtu: Tanečný klub GRIMMY o.z.

                            Číslo účtu:   SK46 0900 0000 0005 0091 6293 (SLSP)

                            Poznámka:  Meno žiaka + mesiac za aký poplatok platíte

                            Poplatky je môžete uhradiť aj v hotovosti na recepcií  GRIMMY, Tkáčska 3, Prešov