S radosťou /S rodinou /S pokorou

                         Mesačné poplatky 2020/2021 v Prešove

      - časť členského poplatku ostáva v Tanečnom klube GRIMMY o.z., ktorý je súťažný športový klub a časť v Súkromnej      ZUŠ GRIMMY (6-15 r. žiaci). Neplatia sa už žiadne rodičovské príspevky a poplatky na réžiu (napr. hygienické potreby...)

MINI KIDS (MŠ) (4-6 r.)         10€/mesačne

                                       

TANEC (MŠ, ZŠ) (5-7 r.)         16€/mesačne  

TANEC (ZŠ)  (8-15 r.)               18€/mesačne                        

TANEC (SŠ) (15 r. a viac)         20/mesačne

GYMNASTIKA (6-12 r.)           18€/mesačne

Jednorázové zápisné 5€ pri prvom zápise do GRIMMY. Pri plynulom pokračovaní sa ďalšie roky zápisný poplatok neplatí. V prípade prerušenia minimálne na rok sa obnovuje zápis aj zápisný poplatok.

                         Oslobodenie od mesačného poplatku, alebo zníženie poplatku (sociálne prípady, viacčlenné rodiny...)                               je možné iba po predložení písomnej žiadosti rodiča a osobnom doručení a schválení riaditeľom,                                       alebo zriaďovateľkou školy.                          

                          Do 15.9.2020 je možné si u nás uplatniť viacero VÝHODNÝCH ZLIAV na POPLATKOCH                      (napr. Vzdelávací poukaz 2€/mesačne, polročná platba 2€/mesačne...).

                         V prípade, že neodovzdáte našej SZUŠ GRIMMY Prešov "Čestné vyhlásenie" - členský poplatok sa zvyšuje o 10 € mesačne

                                          Údaje k úhrade poplatkov

                            Názov účtu: Tanečný klub GRIMMY o.z.

                            Číslo účtu:   SK46 0900 0000 0005 0091 6293 (SLSP)

                            Poznámka:  Meno žiaka + mesiac za aký poplatok platíte

                            Poplatky je môžete uhradiť aj v hotovosti na recepcií v GRIMMY, Tkáčska 3, Prešov